bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

บทความวิจัย

5        การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมกับเส้นทางจราจรเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

          สุวรรณี  อัศวกุลชัย

15     ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

          นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ และสุเวช พิมน้ำเย็น

27    ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้

          ยุภาพร นาคกลิ้ง และปราณี ทัดศรี

36      การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบของ HCU บนระบบปฏิบัติการ iOS

          ณัฐพร นันทจิระพงศ์ วิรัตน์ ทองรอด และทรงธรรม ประวัติโยธิน

45      ประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด

          พรพิมล เลิศพานิช อำภาพร นามวงศ์พรหม และน้ำอ้อย ภักดีวงศ์

56     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ

 

บทความวิชาการ

68      การเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการให้คำปรึกษาเพื่อจัดการกับความเครียดสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

          รณชิต สมรรถนะกุล

80      MIT App Inventor กับการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้จริง

        ภูมินทร์ ดวงหาคลัง พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ และโรเบิร์ท แบทซิงเงอร์

92      บทบาทพยาบาลในการประเมินและจัดการกับภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ

          นปภัช ทองคำวงศ์

100    ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

          ปริวรรต องค์ศุลี

108    การจัดการอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย

          อรชร บุติพันดา

117    ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด

          ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ

127    การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสโดยใช้แม็กเนติกคอนแทคเตอร์ร่วมกับพีแอลซี

          ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร

137    การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเองในประเทศไทย

          พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ และสุรศักดิ์ มังสิงห์