bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับ สังคมศาสตร์
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
มิถุนายน - ธันวาคม 2559 Vol. 22 No. 2 June - December 2016

บทความวิจัย

7     การบริหารที่ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
    นลินี สุตเศวต
19   วัฒนธรรมการบริหารจัดการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สู่การเป็นองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการบริการ
    ฉัตรชัย กองกุล
26   ขีดความสามารถเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    จันจิราภรณ์ ปานยินดี
36   การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    สุดารัตน์ สุวารี , ชัยณรงค์ สุวรรณสาร  และ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
47   การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเองในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
61   กลยุทธ์การเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดซื้อในโรงแรมเครือข่าย เขตกรุงเทพมหานคร
    ระชานนท์ ทวีผล
69   องค์ประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์: ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
    สานิตย์ หนูนิล , วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข
79   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ ในการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
    เบญจมาภรณ์ นาคามดี , วรรณภรณ์ วีระพงษ์ และ อัญชลี รุ่งฉาย
103   จริยธรรมในตนเองของครูในโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง
    ศิริพร เสริตานนท์
113   บรรยากาศองค์การและการปรับตัวในการทำงานส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
    ณัฏยา ผลบุญ และ ศยามล เอกะกุลานันต์
121   การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนองหัววัวตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
    บันเฉย ศรีแก้ว , วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ และ ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม
131   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการตำรวจนครบาล 3
    ชัยธัช สุวรรณชัย
บทความวิชาการ
92   หลักและกลไกสสำคัญเพื่อประยุกต์การจัดการธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
    เรณู จันทะวงศา
144   แนวโน้มค่านิยมพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทย ศตวรรษที่ 21
    นิยม กริ่มใจ
151   Patent Trolls: บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทย
    อรณิชา สวัสดิชัย