bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

 

บทความวิจัย

 

 5 - การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของการท่องเที่ยวไทยด้วยออนโทโลยีโดยใช้ RDF และ SPARQL
สุปราณี ทัพมงคล และศิริกาญจนา พิลาบุตร

12 - การใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
ปัญญา มณีจักร์

21 - ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ต้าบลหลักหก อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อาทิตยา สุวรรณ์ และสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค

33 - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในประชากรต้าบลชะแมบ อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ และอดิศักดิ์ สัตย์ธรรม

48 - การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น ้าพริกมะขามเสริมปลาดุกร้า
ปารมี ชุมศรี

56 - การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ปริศนา อัครธนพล และอาภรณ์ ดีนาน

70- การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วัฒนีย์ ปานจินดา และพุทธวรรณ ชูเชิด

79 - ผลของการออกก้าลังกายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพักต่ออาการปวดคอและไหล่ในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน
พรรัชนี วีระพงศ์ วิราภรณ์ แพบัว และสุภาณี ชวนเชย

90 - การจ้าลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เอกชัย แวงวรรณ สถาพร เชื้อเพ็ง และสืบสกุล คุรุรัตน์

บทความวิชาการ

100 -
3P: Basic Building Block กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กระบวนการพยาบาลอย่างยั่งยืน
พรศิริ พันธสี