bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

 

บทความวิจัย

 

Promotion of Health and Well-being: Voices of Breast Cancer Survivors Download

Ausanee Wanchai, Jane M. Armer, and Bob R. Stewart

 

การศึกษาความชุกของการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิในนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย Download

วารุณี เพไร, ภัทรพร อรัณยภาค และสุคนธ์ ไข่แก้ว

 

ระบบการสืบค้นจากเนื้อหาของข้อมูลจับความเคลื่อนไหวของท่าเต้นรำ Download

วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบอัลกอริทึมของการค้นหาภาพบนโมบาย Download

ศรัญญา เกิดขาว

 

บทความวิชาการ 

วิธีการทดสอบด้วยการเดินในทางคลินิก Download
สุนทรี ชยาวัชรกุล

หมู่เลือดกับอาหาร Download
อังสนา โยธินารักษ์ และปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย 

สื่อสังคมเพื่อการศึกษาสร้างสรรค์ในยุคเครือข่ายสังคม Download
ฉันทนา ปาปัดถา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 

การประยุกต์ส่วนประสมการตลาดในงานบริการสารสนเทศในห้องสมุด Download
บรรจง พลไชย