bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 2

บทความวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2553 ในพื้นที่ เขต 17 Download
สุรีย์  เหล็กขำ และคณะ 

การพัฒนาการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช Download
ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี และยุคนธร ทองรัตน์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 3Ps 
ในวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล Download
อัศนี วันชัย อัญชลี แก้วสระศรี และสายชล จันทร์วิจิตร

จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิษณุโลก Download
จิตติพร พืชผล และคณะ

การสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสังคมสำหรับคนพิการในทศวรรษของประเทศไทย Download
สุขศิริ ประสมสุข, ชนิดา  มัททวางกูร, ทวี เชื้อสุวรณทวี, และดลพร เผือกคง

การเตรียมและการปรับปรุงถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อการดูดซับโครเมียม (III) ไอออน Download
ปัญญา มณีจักร์

สถานภาพความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 Download
มนนภา เทพสุด

การออกแบบสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่สูง พิกัด 9 กิโลโวลต์ 200 กิโลเฮิรตซ์ Download
ธนากร น้ำหอมจันทร์

การออกแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย Download
สุริยะ  พุ่มเฉลิม และณมน จีรังสุวรรณ

บทความวิชาการ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน:ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในช่วง ค.ศ. 1960-2000 Download
นิจจัง พันธะพจน์