bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกตีนเป็ดเพื่อกำจัดความกระด้างในน้ำ Download
ปัญญา มณีจักร

ความชุกของภาวะโลหิตจางในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Download
สุชา จุลสำลี นนทยา ทางเรือ อัญชลี กองอินทร์ 

พฤติกรรมสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ Download
ตวงพร กตัญญุตานนท์, ชนาธิป ศิลา, หัสมินี อีแม, นิต้า ลาเต๊ะ, เพ็ญ, กีตา สุภาพร จันทร์ทองทิพย์, อัลวานีย์ เจ๊ะยอ

การสังเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง การบำบัดรักษาแบบไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ                             Download
นงพิมล  นิมิตรอานันท์ และ ศศิธร  รุจนเวช

การเสริมกำลังอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโครงค้ำยันที่ไม่โก่งเดาะ Download
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป และ ภูริพงษ์ พลพิมลพัฒน์ 

บทความวิชาการ

วิศวกรรมคุณค่าเพื่อเลือกเทคนิควิธีการซ่อมแซมการประยุกต์ใช้สำหรับเขื่อนกันดินริมแม่น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Download
เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี 

การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา : แนวคิดและเทคนิค Download
วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา