bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

การสร้างแอพพลิเคชันโทรออกด้วยเสียงตัวเลข 0 - 9 ภาษาไทยบนโทรศัพท์ไอโฟน                                                       Download
ศรัญญา เกิดขาว 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเครือข่าย 3 จี ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านโทรศัพท์มือถือ
เมื่อ ใช้งานขณะเดินและขณะโดยสารบนรถไฟฟ้าบีที เอส                                                                                           Download

ณัฐธพงษ์ สุลักษณ์อนวัช และ สุรศักดิ์ มังสิงห์

ค่าคาดหวังการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการสำหรับความไม่แน่นอน ของกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม                          Download
นันทิยา ชัยบุตร และ ณัฐภพ นิ่มปิติวัณ

การจัดเรียงสายป้อนระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีปรับปรุงกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี                                   Download
วิชรพันธ์  โสมขันเงิน   และ คมสันต์  หงษ์สมบัติ

วิธี ปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่ดีขึ้นของระบบไมโครกริดในสภาวะแยกตัว อิสระ                                                         Download
วรวิทย์  บินซาอิ๊ด  และคมสันต์  หงษ์สมบัติ

กรณี ศึกษาประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายเฉพาะ กิจ                                                                  Download
สิรินธร จียาศักดิ์

ผลของความรู้  ทัศนคติ  ต่อความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการ
โรง พยาบาลหนองเสือ  อำเภอหนองเสือ  จังหวัด ปทุมธานี                                                                                        Download

กัลยา  ทวีสุข

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร         Download
ปรียนันท์ หล่อเภรี

บทความวิชาการ 

ผลของความหยาบที่มีต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกที่สัมผัสเป็นวงกลมด้วยสารหล่อลื่นแบบนอนนิวโตเนี่ยน       Download
เจษฎา พานิชกรณ์  และขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว