bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BNS408 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์             Download

นวรัตน์ โกมลวิภาต และน้ำอ้อย ภักดีวงศ์

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BNS402 การพยาบาลมารดาและทารกเพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์                                                  Download
วารินทร์ บินโฮเซ็น

การรับรู้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ  Download
อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ พลาพร แต้มคม ศันสนีย์ วิมลรัตน์ ชลธิชา ใจชุ่มชื่น จุไรรัตน์ นามโยธี และกนกพร เรืองนร 

ศึกษา และปรับปรุงวิธีการค้นหารหัสลับร่วมของการรักษาความมั่นคงด้วย WEP                                                             Download
อภิศักดิ์ เกตุขาว

การประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                                                Download
เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน และศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข

การศึกษาผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างมารดากับครูพี่เลี้ยงเด็กและทันตบุคลากรในการสร้างเสริม
สุขภาพ ช่องปากเด็กปฐมวัย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์                                                                                    Download
พรวิภา งามสุพรม และเกษร สำเภาทอง

บทความวิชาการ

จุดประกายแนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรม                                                                      Download
รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และสุรศักดิ์ มังสิงห์

ความ รู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                                                                             Download
พันธิการ์ วัฒนกุล และสุรศักดิ์ มังสิงห์