bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

วามพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download
สุบิน ยุระรัช และคณะ

THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ENHANCING COOPERATIVE LEARNING AT Download
ASSUMPTION UNIVERSITY:AN EXPERRIMENTAL STUDY

June Bernadette D’souza, Nucharee Supatn

PERSPECTIVES OF EFL INSTRUCTORS ON PERFORMANCE ASSESSMENT IN Download
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION INDICATORS FOR PREPARING
STUDENTS TO BECOME KNOWLEDGE WORKER

Wipanee Pengnate

AN ASSESSMENT OF AN EFL CLASSROOM BY USING LEARNER-CENTRED METHODOLOGY FOR Download
UNDERGRADUATE STUDENTS IN THAILAND

Bundit Anuyahong

THE DEVELOPMENT OF THE CUSTOMER RELATION MANAGEMENT SYSTEM Download
Thitirath Cheowsuwan

ผลของการพัฒนาจิตตามแนววิถีพุทธต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี Download
ดาริณี สมศรี จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ และ สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์

การพัฒนารูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนที่ครอบคลุมความฉลาดทางอารมณ์ และจริยธรรม Download
นฤมล เฉ่งไล่

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมกับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงาน Download
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคใต้
กิตติพร เนาว์สุวรรณและคณะ

รูปแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามแนวคิด 1A4C ต่อคุณค่าบริการตามการรับรู้ของครอบครัวและนักศึกษา Download
สุวรรณี ลออปักษิณ แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ และสฤษฎิ จันทร์หอม

คุณภาพชีวิตของเด็กวัยรุ่นตอนต้นโรคธาลัสซีเมีย: การศึกษาจากมุมมองด้านเพศภาวะ Download
กาญจนา สรรพคุณ ผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน บุญสืบ โสโสม

บทความวิชาการ

VIEWS ON GLOBAL COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION AS SEEN IN INITIATIVES Download
UNDERTAKEN IN JAPANESE UNIVERSITIES

Yasumasa Mori