bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

 

บทความวิจัย

 

THE EXTENT SOCIAL MEDIA USE BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THAILAND Download
Anupong Avirutha

ผลกระทบของความเชื่อในอำนาจการควบคุมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ Download
พรชัย อรัณยกานนท์

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Download
เลิศชัย สุธรรมานนท์

การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม Download
อัจฉราพร โชติพฤกษ์ จารุวรรณ สกุลคู วิชัยวงษ์ใหญ่ และอัจฉรา วัฒนาณรงค์

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและศักยภาพของทีมที่มีต่อผลการดำเนินงานของทีม: Download
การประยุกต์ใช้โมเดลแบบมีการส่งผ่านในมหาวิทยาลัย
สมสมร วงศ์รจิต นงลักษณ์ วิรัชชัย และสำเนาว์ ขจรศิลป์

ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการปฏิบัติตามกลยุทธ์โดยใช้ 7 เอสของแมคคินซี่ย์กับความยั่งยืนของความได้ Download
เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย
นพดล พันธุ์พานิช วิชิต อู่อ้น และสิทธิรักษ์ รอยตระกูล

ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ อรอุมา เจริญสุข และสุวิมล กฤชคฤหาสน์

บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน Download
อริสา เหล่าวิชยา

บทความวิชาการ


Sustaining A Destination Through Cultural Heritage Tourism
Download
Siwasak Pansukkum


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิผล Download
จิรวรรณ ดีประเสริฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร การจัดการความรู้ และนวัตกรรม Download
นพพร ศรีวรวิไล อดิศร ณ อุบล และจิรพล จิรไกรศิริ

การประเมินแฟ้มสะสมงานทางการศึกษา: เรื่องเก่าเล่าใหม่ Download
สุบิน ยุระรัช