bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 19 

 

บทความวิจัย

 

ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อประสิทธิผลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล Download
อารยา ปานุราช

ดัชนีความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างภาคเอกชน Download
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ทัศนา อัครธิติพงศ์ และเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ ( Below the line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง Download
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และวริษฐา ภัทรเสนี

การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download
สิรินธร สินจินดาวงศ์ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและศักยภาพของทีมที่มีต่อผลนวัตกรรมการเรียนรู้ Download
โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์
เสพยา (โครงการ 3 ซ.)
วลัยพร รัตนเศรษฐ

มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา Download
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด และสิรินธร สินจินดาวงศ์

บทความวิชาการ

ธรรมาภิบาลในระบบทุนนิยม Download
กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ และประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อประสิทธิผลขององค์การยุคการเปลี่ยนแปลง Download
กัญชพร ศรมณี

การสื่อสารเอกลักษณ์และชื่อตราเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร Download
สุดถนอม ตันเจริญ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็คทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย Download
สุริยะ พุ่มเฉลิม และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์