bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Download
ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง

ตัวแบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย Download
ชินวัตน์ ศาสนนันทน์, สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และโกมล ไพศาล

ตัวแบบการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ Download
วาสนา สุรีย์เดชะกุล, กระมล ทองธรรมชาติ, และจิรพันธ์ ไตรทิพจรัส

ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ - Download
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เนตรทราย วงศ์อุปราช, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ และเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับหลักธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มี Download
อิทธิพลต่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประภาศรี เบญจศิริลักษณ์, สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ, และสุขุม  มูลเมือง

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Download
อรุณ  พรหมจรรย์, สิรินธร  สินจินดาวงศ์ และ ปรีชา คัมภีรปกรณ์

อัตมโนทัศน์ การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิต: การศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล Download
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต Download
กรุงเทพมหานคร
ฉันทนา ปาปัดถา ณัฐภณ สุเมธอธิคม และ ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ

การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนของ Download
ประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิมลพรรณ  อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา

มิติปัจจัยการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ Download
เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์

รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร Download
จิรวรรณ ดีประเสริฐ และจิรวุฒิ หลอมประโคน

เอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ Download
ธัมมัฏฐิตตา  อยู่เจริญ และคณะ

ภาพลักษณ์องค์กรและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการโรงพยาบาลเอกชนใน                Download
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
อภิชาติ  วาสีโส 

พฤติกรรมการใช้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอกระทุ่มแบน Download
จังหวัดสมุทรสาคร
ยุวรรณดา ทองทิพย์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล Download
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
บรรจง พลไชย