bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Download
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, วราภรณ์ ไทยมา และรสชงพร โกมลเสวิน

ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น Download
มัลลิกา ผลอนันต์

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี Download
พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย

การพัฒนาระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ศึกษากรณี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 Download
ไชยา ยิ้มวิไล

การศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยการใช้เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของ Warner Download
ศิริพร เสริตานนท์

การศึกษาภาวะสมองเสื่อมในบุคคลไร้ที่พึ่งสถานสงเคราะห์วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก Download
ภุมรินทร์ อินชัวนี, อายุพร กัยวิกัยโกศล และสุทธามาศ  อนุธาตุ

การศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ Download
ณัฐชฎา พิมพาภรณ์

บทความวิชาการ

ความท้าทายการบริหารจัดการสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ Download
ศิริรัชส์ อินสุข วิทยาจารย์, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ม และสุจิตรา ทัดเที่ยง

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพตลาดแรงงานในประเทศกลุ่มอาเซียน Download
อนพัทย์ หนองคู 

ความเป็นไปได้ในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มความเป็นกรดของทะเลบริเวณอ่าวไทย Download
สุภาวดี ฮะมะณี