bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

Business Ethics Education from the Perspective of Lecturers of School of Business Administration in Thailand Download
Amara Tirasriwat 

The Focal Determinants Of Service Fairness, Satisfaction And Behavioral Intentions In Service Management Download
Montri Lawkobkit and Ravipa Larpsiri 

รูปแบบพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน Download
กรองทิพย์  นาควิเชตร และคณะ 

การนำนโยบายการศึกษาของสงฆ์ไปปฏิบัติ :วิเคราะห์การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Download
พระมหามหรรถพงศ์   ศรีสุเมธิตานนท์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา Download
สงวนพงศ์  ชวนชม 

ปัจจัยการเลือกใช้นโยบายการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่มีต่อฐานะการเงินและผลตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียน Download
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
กัญญาพัชญ์  อรุณรัตน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี: กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรภาค 6 Download
สร้อยเพชร ลิสนิ  และมนตรี ช่วยชู 

ความต้องการของผู้ทำบัญชีที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง Download
ณฐา  ธรเจริญกุล 

โอกาสของความสำเร็จทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของครัวเรือนไทยในชนบท Download
ธิติมา  พลับพลึง สุวิมล  เฮงพัฒนา และดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) Download
ฉัตรา โพธิ์พุ่ม 

นวัตกรรมทางการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารด้วยกิจกรรม Download
การดึงดูดความสนใจร่วมกับการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง
ปรีชา กอเจริญ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพรอพินิจ Download
อำนาจ  วังจีน 

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนวัดสีสุก Download
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

วนิดา  ปาวรีย์ 

บทความวิชาการ

การเตรียมความพร้อมแรงงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download
ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์