bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

สารบัญ - ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

 

บทความวิจัย

เมืองแนวทางการยกระดับภูมิปัญญา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมล้านนา สู่การบริหารธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รัญจวน ประวัติ Download

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย
จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์  - Download

การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วน ตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  - Download

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
มนสิชา อนุกูล - Download

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อ อาคารชุดในราคาระดับปานกลางตามแนวรถไฟฟ้า
พรชัย อรัณยกานนท์  - Download

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินของ ทายาทธุรกิจหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 
สิริรัฐ บุญรักษา - Download

Marketing Integration Strategy and Sustained Competitive Advantage: An Empirical Investigation of Antecedents and Consequences in The Exporting Firms From Gems and Jewelry Businesses in Thailand
Cheewan Thongsodsang - Download

Can Management Accountants Play an Important Role in Moving Towards a Corporate Sustainability? : Evidence of Thailand Download
Neungruthai Petcharat

ปัจจัย สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กัลยาภรณ์  ปานมะเริง Download

สภาพ แวดล้อมในการทำงาน และความรู้ความสามารถของ นักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครราชสีมา
ฐิติรัตน์ มีมาก - Download

ความ สัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาริณี  เจียมโชติรัตน์  - Download

The Integrated Education Curriculum Reformation and the Permanency in Career Development in the Field of Information Technology
Thitirath Cheowsuwan Download

Migration and Well-being of Migrants : A Comparative Study of Thai and Cambodian Migrant Workers
Sumalee Chaisuparakul - Download

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้จ่ายของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
วราภรณ์  ลิ้มเปรมวัฒนา - Download

ระดับประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของ ประเทศไทย
ธณัฐพล ชะอุ่ม Download

บทความวิชาการ

Digital Communication: Lesson-learned from Countries which Successfully have Implemented 3G and Digital TV
Usa Silraungwilai - Download