bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2558 Vol. 21 No. 2
บทความวิจัย
07   ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมตามบริบทที่เน้นความเสี่ยงและการสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภัทร วาศนา และอดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
19   การเรียนรู้ระบบหน่วยวัดทางห้องปฏิบัติการสาหรับพยาบาล
เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย
25   การวิเคราะห์โครเมียม (III) ไอออนโดยการสร้างสารเชิงซ้อนด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี
ปัญญา มณีจักร์
33   อุปกรณ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติโดยบอร์ดอาร์ดูโน่
วิริยะ เรืองชัยชาญ และนันทิยา ชัยบุตร
42   การใช้มอลทิทอลและซูคราโลสในการผลิตคุกกี้เนยแคลอรี่ต่า
ปิยนุสร์ น้อยด้วง และนคร บรรดิจ
52   การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ และเส้นทาง
อภิศักดิ์ เกตุขาว
64   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ชยาภัสร์ รัตนหิรัญศักดิ์ น้าอ้อย ภักดีวงศ์ และวารินทร์ บินโฮเซ็น
 บทความวิชาการ
75    การลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยสมองบาดเจ็บที่มีภาวะไข้
อุษา วงษ์อนันต์