bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับ สังคมศาสตร์
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2558 Vol. 21 No. 2 December 2015

บทความวิจัย

11   การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมของแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
    อมรินทร์ เทวตา และชวนชื่น อัคคะวณิชชา
18   รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
    ทิวากร เหล่าลือชา
30   ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่เป็นผลมาจากการใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธ
    ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
42   การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดแจงในงาน
    ดาริกา ปิตุรงคพิทักษ์
55   An Investigation of Accounting Information Quality: A Comparative Study of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand and China
    Kittima Acaranupong
71   คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว
    อำพล นววงศ์เสถียร
80   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร
    เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล
90   ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาในทรรศนะของผู้ประกอบการ
    บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
103   ผลการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง หนึ่งในกรุงเทพมหานคร (การวิจัยระยะที่ 4 ในการวิจัยชุดการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
เอื้อต่อสังคม ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร)
    อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และคณะ
111   THE INFLUENCE OF COMMUNICATION ANXIETY ON STUDENTS’ACADEMIC ENGAGEMENT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
    June Bernadette D’souza

                   
ทความวิชาการ

124   The mediation factors influencing adoption of social networking technology into 21st century education: A review of the literatures.
    Tanakorn Limsarun
133    ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
    กฤษณะ ดาราเรือง