bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

บทความวิจัย

6   แบบจ าลองการท านายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท
     อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์
14    ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนบริเวณขาหนีบ
     สุภา จอมแจ้ง และรัชนี นามจันทรา
25    การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดบริการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     สุเวช พิมน ้าเย็น งามนิตย์ ราชกิจ พยงค์ ขุนสะอาด วรัฏฐยา ทวีสุข และนันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
32    คุณภาพการจัดการดูแลผู้มีกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี
     ภาพิมล โกมล รัชนี นามจันทรา และวารินทร์ บินโฮเซ็น
44    ผลของโปรแกรมส่งเสริมการอ่านฉลากโภชนาการของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม ต่อความรู้ และพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
     อุเทน สุทิน วนิดา ประเสริฐ และปิติพัฒน์ ทองเลิศ
53    พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยแห่งหนึ่ง ในต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
     ตวงพร กตัญญุตานนท์ วัชนีย์ จันทร์ปัญญา สุธีธิดา ปาเบ้า เสาวณี เบ้าจังหาร ธรพร น้อยเปรม สาวิกา พาลี และจันทร์เพ็ญ แสงขันธ์
63    ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
     วราพรรณ เพ็งแจ่ม
72    การเตรียมถ่านกัมมันต์ราคาถูกโดยการเผาด้วยความร้อนในเครื่องเผาอับอากาศเพื่อก าจัดเหล็ก (III)
     ปัญญา มณีจักร์
85    การออกแบบจินตทัศน์และการพัฒนาระบบจ าลองส าหรับควบคุมสัญญาณไฟจราจร
     วรวิกา วัฒนสุนทร และชุติมณฑน์ รักนะ
98    แนวทางการในการบริหารจัดการระบบระบายอากาศในกระบวนการเคลือบกาว
     กนกวรรณ กองส ำลี ประมุข โอศิริ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี จันทรำทิพย์ คำระวะ และวิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
108    ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสุขาภิบาลตู้น้ าดื่มอัตโนมัติและคุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
    ฐิติพร กลั่นแก้ว พิชชานาถ เงินดี และนันทิวา สิงห์ทอง
118   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google Classroom
    กรวรรณ สืบสม และนพรัตน์ หมีพลัด

บทความวิชาการ

128   แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบเพื่อใช้ในการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขส าหรับนักสาธารณสุข
     พัฒนา พรหมณี ศรีสุรางค์ เอี่ยมสะอาด และปณิธาน กระสังข์
136    การเปรียบเทียบแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
     วรรณฤดี พึ่งเฮง และวุฒิพงษ์ ชินศรี
146    การตกเลือดหลังคลอด: บทบาทส าคัญของพยาบาลในการป้องกัน
    ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
158   ความปวดและการจัดการความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด
    ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี