bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

วารสารวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
APHEIT JOURNALSปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559
Vol. 22 No.2 JUNE - DECEMBER 2016
ISSN: 0858-9216Vol. 5 No.2 JULY-DECEMBER 2016
ISSN: 2286-9867

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559
Vol. 5 No.2 JULY-DECEMBER 2016
ISSN: 2286-9514
   

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559
Vol. 22 No.1 JANUARY-MAY 2016
ISSN: 0858-9216
               
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
Vol. 4 No.2 JULY-DECEMBER 2015
ISSN: 2286-9514
   

Vol. 4 No.2 JULY-DECEMBER 2015
ISSN: 2286-9867
   ISSN : 2286-9514    
APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL (AIJ) ISSN : 2286-9867    ISSN : 0858-9216